Netbeheerders gaan grondstofpaspoort gebruiken om circulariteit inzichtelijk te maken

Netbeheerders Liander, Enexis, Stedin en TenneT hebben besloten tot het uitvragen van eenzelfde grondstofpaspoort bij hun voornaamste leveranciers. Via het uitvragen van de grondstofpaspoorten krijgen de netbeheerders inzicht in de mate van circulariteit van hun inkoop en bedrijfsvoering.

Het grondstofpaspoort vraagt leveranciers om inzicht te geven in de samenstelling van hun product, waarbij aangegeven wordt in hoeverre de gebruikte grondstoffen gerecycled zijn en in hoeverre de grondstoffen gerecycled kunnen worden na levensduur. Ook kan nu samen met leveranciers onderzocht worden op welke manieren circulariteit verder kan worden ontwikkeld. Het uitvragen van één vergelijkbaar format aan de leveranciers verkleint de administratieve last en verhoogt de kans om van elkaar te leren.

Aanleiding en context
De energietransitie en het klimaatakkoord stellen ons voor een grote opgave bij het toekomstbestendig maken van onze gas-, warmte- en elektriciteitsinfrastructuur. Naast het faciliteren van een duurzame samenleving hebben de Nederlandse netbeheerders ook aandacht voor het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Er zijn ambities en acties om de gezamenlijk CO2-uitstoot zo veel mogelijk te reduceren en waar nodig te compenseren. Daarnaast zetten zij in op circulariteit; verantwoord omgaan met de steeds schaarser wordende grondstoffen, met als doel tegen de laagste maatschappelijke kosten de infrastructuur zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen en te onderhouden.

Circulariteit
Netbeheerders kopen producten in zoals buizen, kabels, meters en transformatoren. Veel grondstoffen daarvoor, zoals koper, aluminium en plastics, worden schaarser en de winning ervan geeft vaak milieuschade. Om zo verantwoord mogelijk met onze grondstoffen om te gaan, streven we naar een circulair inkoopbeleid, waarbij het uitvragen van de grondstofpaspoorten een belangrijke eerste stap is om meer inzicht te verkrijgen.

Vanaf 2020 vragen we bij aanbestedingen van al onze primaire assets zoals installaties, kabels en leidingen aan leveranciers om een grondstoffenpaspoort in te vullen. Hiermee maken we inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen het product bestaat, hoeveel gerecyclede materialen het bevat en in welke mate het product of materiaal weer te recyclen of te hergebruiken is aan het einde van de levensduur. Wij hebben als sector de afspraak gemaakt om de komende twee jaar een eenduidig format van het grondstofpaspoort te gebruiken richting al onze leveranciers.

Vervolg: van inzicht naar impact
Vooralsnog zullen de uitkomsten vooral worden gebruikt om inzicht in de mate van circulariteit te vergroten. Alle betrokken partijen erkennen dat inzicht in circulaire prestaties een voorwaarde is om te kunnen sturen op impact. Alliander, Stedin en Enexis bekijken de mogelijkheid om circulariteit op termijn als onderscheidend onderdeel mee te nemen in aanbestedingen. TenneT zal de informatie gebruiken om hun impact vast te stellen en om het jaar 2020 te gebruiken als basisjaar voor hun KPI. TenneT stelt zich onder andere tot doel om in 2025 het gebruik van niet-gerecycled koper met minimaal 25% te verlagen.

Groene Netten jaagt de ontwikkelingen aan waarin naast de netbeheerders ook Rijkswaterstaat, KPN, Prorail en Gasunie meedenken over de ontwikkeling van circulariteit in hun bedrijfsvoering. Rijkswaterstaat en Prorail ontwikkelen hiertoe een standaard voor materialenpaspoorten binnen Platform Circulair Bouwen ’23.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *