KLIMAAT

Voor het bereiken van de nieuwe economie is klimaatneutraliteit een belangrijk doel. Gezien de grote impact die wij hebben, is dit een van onze focusthema’s. We werken in twee projecten aan dit doel: het Petaplan en CO2-beprijzing.

PETAPLAN: DUURZAME ENERGIE OP RIJKSGROND

Inzetten op groene energie is een belangrijk onderdeel van het bereiken van de nieuwe economie. In 2016 en 2017 hebben de partners van Groene Netten fors ingezet op het Petaplan: het opwekken van zo veel mogelijk zonne- en windenergie op terreinen van Rijkswaterstaat en ProRail. Dit door netwerken te koppelen en slim in de keten samen te werken.

De terreinen bleken in potentie zoveel opwekpotentie te hebben dat de volledige vraag van zowel de infrabeheerders als het Rijk zijn af te dekken. En bleek dat er flinke besparingen in tijd en geld zijn te boeken als opweklocatie en netbeheerders in een vroeg stadium gekoppeld worden.

Sinds deze agenderende studies is er veel gebeurd. Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO en het Rijksvastgoedbedrijf RVB werken in opdracht van het Ministerie van EZK een groeiend aantal locaties uit in het pilotprogramma Hernieuwbare Energie en Rijksgronden. In 2019 zijn we gestart met tien locaties en zes uitwerkingen. Ging het in eerste instantie om een tiental locaties, inmiddels wordt flink opgeschaald; Daarna zijn geleidelijk nieuwe projecten toegevoegd. Nieuwe projecten profiteren direct van de opgedane leerervaringen uit de eerste projecten. Inmiddels wordt flink opgeschaald Alles over de voorbeeldprojecten is hier te vinden.

CO2-BEPRIJZING

Als infrabeheerders zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor ongeveer 5% van de nationale CO2 uitstoot. Dat ontstaat bij het distributie van energie (netverlies), het beheer van data-infrastructuur, de pompen en gemalen, de vele gebouwen die we beheren en de vloot aan bedrijfswagens. Bij al onze besluiten wordt duurzaamheid meegewogen, vaak via een ‘CO2 prijs’. Daarmee geven we energiezuinige investeringsplannen en componenten een hogere waardering. Hoe hoger de CO2 prijs, hoe energiezuiniger onze bedrijfsvoering. Gezamenlijk werken we toe naar een beprijzing die past bij deze tijd van snelle opwarming van onze planeet. Meer weten over het doorrekenen met je CO2-impact in je verkoopprijs vind je in de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland.

CONTACT

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur een mail naar info@groenenetten.org.