CIRCULAIR

De Groene Netten-coalitie werkt aan meerdere projecten op het gebied van circulariteit. Van een project om de inkoop van nieuw koper terug te dringen tot het ontwikkelen van circulaire kabels. En van het verduurzamen van het spoor tot het vergroten van de transparantie in de keten. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende projecten.

KOPER

Dit project omvat de ambitie van de Groene Netten-coalitie om uiterlijk 2030 geen virgin koper meer in te kopen voor onder meer installaties en kabels. Daarnaast willen we ons onbenutte koper beschikbaar stellen aan de markt. Daarmee dringen we het delven van ertsen terug en zorgen voor een toenemende vraag naar gebruikt koper. Bovendien stimuleren we zo de zoektocht naar materialen met een kleinere CO2-voetafdruk. We willen de komende jaren inzicht verkrijgen in de effecten van gerecycled koper op de geleidbaarheid, de hoeveelheid koper in de assets (gebruikt/ongebruikt) en de hoeveelheid koper die jaarlijks wordt afgevoerd. Om de doelstellingen te behalen richten we ons op de volgende mijlpalen: 1. Het betrekken van de interne organisatie – dit wordt gedaan door het geven van interne workshops en bijeenkomsten bij de belangrijkste interne afdelingen van de infrabeheerders. 2. Het betrekken van de markt – dit gebeurt door het in gesprek gaan met de markt en te bespreken wat er mogelijk is en moet gebeuren om de ambitie te bereiken.

TRANSPARANTIE

Groene netten wil de transitie naar een circulaire economie versnellen. Hiervoor is inzicht nodig in circulaire prestaties. Vanuit dit inzicht kan samengewerkt worden aan oplossingen. Op dit moment is echter nog geen uniforme manier beschikbaar om circulariteit te meten. Dit zorgt voor een veelvoud aan tools, meet- en validatiemethodes en beoordelingsmethodieken die allemaal op hun eigen manier tot een inzicht leiden en gebaseerd zijn op verschillende inputdata.

De Groene Netten partijen delen hun kennis en inkoopkracht om te werken aan een standaard proces om circulariteit te meten via de ‘werkgroep transparantie’. Dit verkleint de administratieve last voor leveranciers, vergroot de vergelijkbaarheid van uitkomsten en zorgt voor samenwerking tussen de groene netten partijen die circulariteit in de eigen bedrijfsvoering helpt versnellen. De werkgroep heeft gezamenlijk het grondstofpaspoort ontwikkeld dat momenteel door alle netbeheerders wordt gebruikt om de mate van circulariteit van assets inzichtelijk te maken. Twee keer per jaar worden het grondstofpaspoort, bijbehorende processen en ontwikkelingen in de markt besproken. Lees hier meer over de grondstofpaspoorten van Stedin, Alliander, Enexis en Tennet.

CIRCULAIRE KABELS

Gezamenlijk bezitten wij als infrabeheerders een gigantische hoeveelheid kabels en leidingen. Ze vormen de spreekwoordelijke aders van onze netwerken. We werken samen aan de ontwikkeling van zo duurzaam mogelijke kabels, bevorderen het gebruik ervan, én het zoeken naar manieren om huidige afvalkabels circulair te ontmantelen. We richten ons op gezamenlijk leren en experimenteren om zo dicht mogelijk bij de praktijk op zoek te gaan naar concrete mogelijkheden en aanpassingen om verduurzaming van kabels te bevorderen. Zo vergroten we niet alleen de circulariteit in de nieuw aan te schaffen kabels, maar vergroten we ook die van tientallen jaren oude kabels aan het eind van hun levensduur. Wat dit concreet inhoudt? Dat we ons richten op meer recyclebaarheid en het hergebruik van grondstoffen in kabels, in lijn met de eerder genoemde principes uit het grondstoffenpaspoort.

SHARING ASSETS

Samen bezitten we als infrabeheerders een groot aantal assets in Nederland. Onderdeel van het Sharing Assets-project is dat we op zoek gaan naar manieren om deze assets met elkaar te delen. Door ruimtes in onze gebouwen of op locaties openbaar te stellen. Door elkaars assets opnieuw te gebruiken. Of door capaciteit van batterijen te delen voor flexibele capaciteit. Zo vermijden we overbodig materiaal- en energieverbruik en beperken we investeringen. En leggen we bovendien onze netwerken sneller aan. Dit draagt bij aan de circulaire economie én de energietransitie.

SPOOR

Omdat er bij het onderhoud en de uitbreiding van het spoor veel materiaal nodig is, is er ook veel duurzame impact te realiseren. Om gebruikt spoormateriaal beschikbaar te krijgen voor herinzet op een ander stuk spoor, wordt met samen Excess Material Exchange een interne marktplaats voor materialen opgezet. In 2020 zal de marktplaats getest worden. Vele projecten staan in de rij om er vervolgens gebruik van te maken. Zo wordt in Zeeland een stuk spoor vernieuwd de komende jaren die dit graag helemaal met hergebruikt materiaal zou willen ook. En bij Meteren-Boxtel komt een tijdelijk spoor te liggen, wat ideaal is om te bouwen met reeds gebruikt materiaal.

Voor dit project in de Groningen Spoorzone is een aantal duurzaamheidsdoelen ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een focus op twee thema’s: energie en materialen. Op basis hiervan hebben we per contract op hoofdlijnen bepaald hoe we de markt uitdagen om zo goed mogelijk invulling aan die doelen te geven. Daarnaast hebben we bekeken wat de financiële consequenties van ervan zijn. Met name voor het stationsgebied zetten we – naast doelen op het vlak van energiegebruik en -opwekking – in op zichtbaarheid van de maatregelen. Zo kan het stationsgebied bijdragen aan het groene en duurzame karakter van het openbaar vervoer, de provincie en stad.

CONTACT

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Stuur een mail naar info@groenenetten.org.